VÄNLIGEN LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR OCH DEN DÄRTILL RELATERADE INTEGRITETSPOLICYN NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS. GENOM ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS ACCEPTERAR OCH SAMTYCKER DU TILL DESSA ANVÄNDARVILLKOR, INKLUDERAT SAMT UTAN BEGRÄNSNINGAR AV, SKILJEDOMSAVTALET OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN SOM ÄR BESKRIVNA NEDAN, VILKA ÄR FÖREMÅL FÖR TILLÄMPLIG LAG. 

Giltighetsdatum: 31.03.2018

Dessa Användarvillkor (”Användarvillkor”) reglerar din tillgång till och användning av denna webbplats samt eventuella andra online och mobila webbplatser, bloggar och interaktiva applikationer som drivs av Revlon Consumer Products Corporation och dotterbolag (”Revlon”, ”oss” eller ”vi” och sådana tjänster samlat ”Webbplatserna”). Vissa av våra Webbplatser erbjuder produkter för försäljning. Om du köper produkter från en webbplats där våra produkter finns tillgängliga för försäljning, gäller utöver dessa Användarvillkor Revlons försäljningsvillkor som finns publicerade på den aktuella webbplatsen. Om du är en företagskund, reglerar dessa Användarvillkor ditt köp av produkter från våra företagsinriktade Webbplatser.

Följande ämnen förekommer nedan:

 1. Registrering
 2. Innehåll från tredje man
 3. Användning av innehåll
 4. Oombedda idéer om nya produkter
 5. Material du lämnar in
 6. Förbjudna aktiviteter
 7. Länkar
 8. Produktinformation
 9. Försäljning till företagskunder
 10. Varumärken och upphovsrätt
 11. Meddelande om intrång
 12. Avslutande
 13. FRISKRIVNINGAR
 14. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
 15. Gottgörelse
 16. Jurisdiktion, tillämplig lag och skiljedom
 17. Ändringar av dessa Användarvillkor
 18. Hela avtalet
 19. Avstående
 20. Avskiljbarhet
 21. Kontakta oss

1. Registrering

Vissa funktioner på Webbplatserna kan kräva registrering eller på annat sätt be dig att lämna information för att du ska få tillgång till visst innehåll. Beslutet att lämna sådan information är helt frivilligt. Dock, om du väljer att inte lämna den efterfrågade informationen är det möjligt att du inte kan få tillgång till visst innehåll eller använda vissa av Webbplatsernas funktioner. Du samtycker till att inte lämna osann personlig information till Webbplatserna eller att skapa ett användarkonto för någon annan än dig själv utan deras tillstånd. Du ska heller inte skapa mer än ett användarkonto för dig själv. Om du väljer ett användarnamn till ditt användarkonto, förbehåller vi oss rätten att ta bort eller återta det om vi tror, efter vårt eget gottfinnande, att det är nödvändigt eller lämpligt (t.ex. om innehavaren av ett varumärke klagar på ett användarnamn). Om du registrerar dig på Webbplatserna är du ansvarig för att bibehålla sekretessen kring ditt lösenord, om det finns något, och för att begränsa tillgängligheten till din dator så att andra inte kan tillgodogöra sig den lösenordsskyddade delen av Webbplatserna. Du ansvarar för alla aktivitet som sker under ditt användarkonto, epost-adress eller lösenord, om det finns något, och samtycker till att inte sälja, överföra eller tilldela någon ditt konto. Revlon kan, enligt sitt gottfinnande och när som helst, med eller utan förvarning, avsluta ditt lösenord och användarkonto, av vilken anledning som helst eller utan anledning. Om vi inaktiverar ditt användarkonto, samtycker du till att du inte kommer att registrera ett annat användarkonto utan vårt tillstånd. Ytterligare villkor kan vara tillämpliga på vissa delar av Webbplatserna med begränsad åtkomst. 

2. Innehåll från tredje man

Visst innehåll, vissa egenskaper och funktioner på Webbplatserna (”Innehåll från tredje man”), vilket kan inkludera exempelvis generell information, information om vårt företag eller om tredje man, eller interaktiva verktyg kan ägas och drivas av tredje man (samlat ”Tredje-mansleverantörer”). Vi kan, men är inte skyldiga att, övervaka eller granska någon del av Webbplatserna som innehåller Innehåll från tredje man. Förekomsten av Innehåll från tredje man är inte och ska inte uppfattas som vårt godkännande av sådant Innehåll från tredje man. Din användning och interaktion med sådant Innehåll från tredje man kan vara föremål för separata villkor från Tredje-mansleverantörer. Om du får tillgång till Innehåll från tredje man kommer du att vara underkastad och omfattas av de tillämpliga villkoren.

VI ACCEPTERAR INGET ANSVAR FÖR INNEHÅLL FRÅN TREDJE MAN OCH HÄRMED AVSÄGER VI OSS ALLT ANSVAR RELATERAT DÄRTILL.

3. Användning av innehåll

Webbplatserna, inkluderat men ej begränsat till text, design, grafik, logotyper, fotografier, videor, ljud, nedladdningar, gränssnitt, mjukvaror och funktioner, och utformningen, urvalet och arrangemanget därav samt alla immateriella rättigheter associerat med föregående, men specifikt exkluderat Innehåll från tredje man (samlat, ”Innehållet”), ägs av oss, våra dotterbolag, och/eller de aktuella licensgivarna. Till dig medger vi en begränsad, icke-överförbar, icke-licenserbar, icke-exklusiv licens att tillgå och använda Webbplatserna och ladda ned och skriva ut Innehållet i endast personligt och icke-kommersiellt syfte, förutsatt att du inte avlägsnar något innehåll som är skyddat av upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt som syns på innehållet. Någon annan användning av Webbplatserna eller av innehåll, inkluderat men ej begränsat till, modifiering, distribution, framförande, sändning, publicering, licensiering, kopiering av källkod eller bilder, omvänd konstruktion eller vidareförsäljning av, eller skapande av härledda verk från Webbplatserna eller Innehållet, är förbjudet, utom om det uttryckligen medges i tillämplig lag. Du samtycker till att följa alla övriga restriktioner som framgår av Webbplatserna enär de kan komma att uppdateras ibland. Vi kan återkalla denna begränsade licens när som helst för någon eller ingen anledning. Alla rättigheter som ej är uttryckligen beviljade tillhör respektive rättighetsägare. Du får inte: (i) använda någon hårdvara eller mjukvara avsedd att skada eller störa Webbplatsernas normala drift; (ii) fånga upp något system, data eller personlig information från Webbplatserna; eller (iii) på något sätt avbryta eller försöka avbryta Webbplatsernas fortsatta drift. Vi förbehåller oss rätten, att efter eget gottfinnande helt eller delvis, begränsa eller avsluta din tillgång till eller användning av Webbplatserna när som helst och utan förvarning. Avslutande av din tillgång eller användning kommer inte upphäva eller påverka någon annan rättighet eller åtgärd som vi kan ha rätt till enligt lag eller annan rätt.

4. Oombedda idéer om nya produkter

Vi välkomnar dina idéer om potentiella nya produkter. Om du önskar föreslå en ny produkt, vänligen besök webbsidan www.revloninc.com och lämna in din idé i enlighet med villkoren som anges på den webbsidan. Idéer som lämnas in utanför denna process kommer inte att övervägas.

5. Material du lämnar in

Du medger att du är ansvarig för allt material som du lämnar in via Webbplatserna, inkluderande lagligheten, tillförlitligheten, lämpligheten, originaliteten och upphovsrätten till allt sådant material. Du får inte genom Webbplatserna ladda upp, distribuera, eller på annat sätt publicera något innehåll som (i) är hemlig, ägs av annan, falsk, bedräglig, ärekränkande, nedsättande, anstötlig, hotfull, kränker någons personliga integritet eller publiceringsrättigheter, inkräktande på immateriella rättigheter, kränkande, olagligt eller på annat sätt stötande; (ii) kan konstituera eller uppmuntra kriminalitet, kränker rättigheterna för någon part eller på annat sätt ger upphov till ansvar eller bryter mot någon lag; eller (iii) kan innehålla programvaruvirus, politiska kampanjer, kedjebrev, massutskick eller någon form av ”spam.” Du får inte använda en falsk e-postadress eller annan identifierande information, utge dig för att vara någon annan person eller enhet eller på annat sätt vilseleda kring innehållets ursprung. Du får inte ladda upp kommersiellt innehåll på Webbplatserna. Du ger oss en obegränsad, icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig, överförbar och fullt vidarelicensierbar rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, distribuera, framföra och visa sådant material över hela världen i alla medier.

Du samtycker vidare till att vi är fria att använda, utan beaktande, idéer, koncept, know-how som du och individer som agerar för din räkning tillhandahåller oss. Du ger och är auktoriserad att ge oss rätten att använda, utan beaktande, namn eller liknande som du skickar in i samband med sådant material, om bolaget så önskar. Du intygar och garanterar att du äger eller annars kontrollerar alla rättigheter till det innehåll du publicerar; att innehållet är korrekt och att det inte gör intrång, eller på annat sätt kränker annan person eller enhets rätt och överensstämmer med all tillämplig lag; att användning av det innehåll som du tillhandahåller inte bryter mot någon bestämmelse häri och kommer inte åsamka skada för någon person eller enhet; och att du kommer att gottgöra oss (samt våra koncern- och dotterbolag) för alla anspråk som härrör från det innehåll som du tillhandahåller. Vi har inga skyldigheter att använda, publicera eller sprida något innehåll som du lämnar in och vi har den absoluta rättigheten att när som helst avlägsna vilket innehåll som helst från Webbplatserna efter eget gottfinnande.

6. Förbjudna aktiviteter

Du får inte använda några ”djuplänkar”,” webbskrapning”, ”robot”, ”spindel” eller andra automatiska anordningar, program, algoritmer eller metodik eller någon liknande och ekvivalent manuell process, för att få åtkomst, tillägna, kopiera eller övervaka någon del av Webbplatserna eller Innehållet, eller på något sätt reproducera eller kringgå navigeringsstrukturen eller presentationen av Webbplatserna eller Innehållet, för att anskaffa eller försöka anskaffa material, dokument eller information på något sätt som inte avsiktligt gjorts tillgängligt via Webbplatserna. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till någon del eller funktion av Webbplatserna, eller något annat system eller nätverk som är anslutna till Webbplatserna, eller till någon av våra servrar, eller till några av de på Webbplatserna erbjudna tjänsterna, genom dataintrång, ”lösenordsfiske” eller andra olagliga medel. Den del av Webbplatserna som är riktad till konsumenter är endast för användarens personliga och icke-kommersiella användning.

7. Länkar

Webbplatserna kan innehålla länkar till andra webbplatser, varav somliga drivs av oss och somliga kan drivas eller kontrolleras av tredje man (”Tredje mans webbplats”), inkluderat länkar som finns i annonser, såsom bannerreklam och sponsrade länkar. Dessa länkar tillhandahålls som en tjänst för dig och som ett extra sätt att få tillgång till den information som finns däri. Inkluderandet av länkar till Tredje mans webbplats är inte, och ska inte ses som att vi stöder Tredje mans webbplats eller något innehåll däri. Andra villkor gäller för din användning av Tredje mans webbplats.

VI HAR INGEN KONTROLL ÖVER INNEHÅLLET PÅ TREDJE MANS WEBBPLATS, OCH GODTAR INGET ANSVAR FÖR DEM OCH HÄRMED AVSÄGER VI OSS ALLT ANSVAR MED AVSEENDE PÅ DESSA. OM DU VÄLJER ATT GÅ IN PÅ NÅGON TREDJE MANS WEBBPLATS, GÖR DU SÅ HELT PÅ DIN EGEN RISK OCH UNDERKASTAT DE VILLKOR OCH KRAV FÖR ANVÄNDNING SOM NÄMNDA TREDJE MANS WEBBPLATS HAR.

8. Produktinformation

Produkterna som visas på Webbplatserna distribueras endast i vissa utvalda länder. Undantaget våra företagsinriktade webbplatser är all information som presenteras på Webbplatserna avsedda att endast användas för personliga, utbildande eller informativa ändamål. Du ansvarar för att söka lämpliga professionella personers rådgivning vad gäller information, åsikter och produkter som finns tillgängliga på Webbplatserna. Våra produkter är inte avsedda för att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga något tillstånd eller någon sjukdom. Alla produkter skall användas endast i enlighet med deras instruktioner, varningar och riktlinjer. Du bör alltid kontrollera produkternas ingredienser för att undvika potentiella allergiska reaktioner. Minderåriga bör endast använda våra produkter med tillstånd av en förälder eller vårdnadshavare.

Produkterna kan variera något från bilderna på dem. Bilderna av produkter på våra Webbplatser är för endast till för illustrativa ändamål. Även om vi ansträngt oss för att uppvisa en exakt återgivning av färgerna kan vi inte garantera att de färger som uppvisas på en enhets skärm på ett korrekt sätt reflekterar produkternas färg.

Emedan vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att försäkra att detaljerna, beskrivningarna, bilderna och priserna som förekommer på Webbplatserna är korrekta vid tiden då informationen lades in i systemet i den högsta utsträckning som tillåts av tillämplig lag, så garanterar vi inte att produktbeskrivningarna, färgerna eller annat innehåll på Webbplatserna är exakta, kompletta, tillförlitliga, aktuella eller felfria.

9. Försäljning till företagskunder

När produkterna tillgängliggörs på Webbplatserna för företagskunder, är den aktiviteten föremål för den här punkten av dessa Användarvillkor.

Produkter kan beställas av företagskunder och levereras till företagkunder endast inom det land som de aktuella Webbplatserna riktar sig till. Förutom när det förbjudits i lag kan vi begränsa antalet produkter som är tillgängliga för köp. När du lägger en order via Webbplatserna, gör du ett bud att köpa produkterna i fråga. Emedan vi kan bekräfta mottagning och processande av beställningar, innebär sådan bekräftelse inte att vi accepterar din beställning. Vi förbehåller oss rätten att avslå eller häva alla beställningar eller att minska kvantiteten av en beställning, helt eller delvis, när som helst innan frakt, bestämt av oss enligt vårt eget gottfinnande.

Alla priser som visas på Webbplatserna anges i den nationella valutan av det land från vilket Webbplatsen i fråga är åtkomlig, såvitt en annan valuta inte specificeras, och är giltiga endast i det landet. Med ett föreslaget pris avses tillverkarens rekommenderade försäljningspris. Det angivna priset avser priset för vilket vi saluför produkten. Om du gör en beställning av en produkt genom Webbplatserna samtycker du till att betala det pris som är angivet på din order samt eventuella tillämpliga skatter som anges på din order. Emedan vi försöker att tillhandahålla korrekt prisinformation på Webbplatserna kan ett pris som anges på Webbplatserna vara felaktigt. Om vi avgör att det korrekta priset är högre än det angivna priset är vi inte skyldiga att fullfölja din beställning till det angivna priset. Ibland kan vi komma att erbjuda speciella erbjudanden som vi refererar till som ”Specialerbjudande”. Specialerbjudanden kan vara giltiga endast under en begränsad tid, kan vara tillgängliga endast i begränsade kvantiteter och kan vara föremål för ytterligare villkor. Specialerbjudanden kan inte kombineras om vi inte uttryckligen angivit något annat.

Som del av våra rutiner för att processa beställningar granskar vi alla mottagna beställningar efter bedrägeri eller annan sorters obehöriga eller olagliga aktiviteter. Vi förbehåller oss rätten att vägra att behandla en beställning med anledning av misstänkt bedrägeri eller obehörig eller olaglig aktivitet. I sådant fall kan vi avvisa din beställning eller så kan vår kundserviceavdelning ringa upp dig på det telefonnummer som du angivit (eller använda din epost-adress) for att bekräfta din beställning. Vi förbehåller oss även rätten att stänga ned eventuella konton eller att vägra att skicka till vissa adresser på grund av misstänkt bedrägeri eller obehörig eller olaglig aktivitet.

10. Varumärken och upphovsrätt

Alla varumärken, firmanamn, servicemärken, utstyrselmärken, Innehåll och Innehåll från tredje man som visas på Webbplatserna, inkluderat dess utseende och känsla (samlat ”IP”), är vår egendom eller våra licensorers och innehållsleverantörers eller annan tredje mans egendom. Förutom då det uttryckligen anges i dessa Användarvillkor, ska inget i dessa Användarvillkor eller på Webbplatserna tolkas som beviljande, implicit, hävdande, eller på annat sätt, någon licens eller rätt att använda någon IP utan vårt eller licensgivarnas tidigare skrivna samtycke.

11. Meddelande om intrång

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och begär att du gör detsamma. Följaktligen har vi antagit en policy för att besvara meddelanden om påstådda intrång och i tillämpliga avsluta konton tillhörande de användare som gör upprepade upphovsrättsintrång. Om du tror att din upphovsrätt eller upphovsrätt tillhörande en person eller enhet för vilken du är auktoriserad att agera har utsatts för intrång, så kan du meddela vårt upphovsrättsombud:

Revlon Consumer Products Corporation

One New York Plaza

New York, New York 10004

U.S.A.

Attn.: Legal Department, Trademark & Copyright Counsel

Telefon: +1.212.527.4000

Epost: copyright@revlon.com

12. Avslutande

Du förstår och samtycker till att vi kan avsluta ditt användarkonto eller lösenord, radera din användarinformation, och/eller förbjuda dig från att få tillgång till Webbplatserna, helt eller delvis, för vilken anledning som helst eller utan anledning, vid vilken tidpunkt som helst efter eget gottfinnande, med eller utan notis. Vi ska inte ha något ansvar gentemot dig eller någon annan person för upphörande av din tillgång till webbplatserna och/eller borttagning av information rörande ditt konto. Dessutom, kan eventuella brott mot detta avtal överlämnas till brottsbekämpande myndigheter.

13. FRISKRIVNINGAR

TILL DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER, GODKÄNNER DU ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA, INNEHÅLLET, INNEHÅLL FRÅN TREDJE MAN, LÄNKAR OCH TREDJE MANS WEBBPLATSER OCH ANDRA RELATERADE TJÄNSTER OCH FUNKTIONER ÄR PÅ EGEN RISK. WEBBPLATSERNA, INNEHÅLLET, INNEHÅLL FRÅN TREDJE MAN, LÄNKAR OCH TREDJE MANS WEBBPLATSER OCH ANDRA RELATERADE TJÄNSTER OCH FUNKTIONER ÄR TILLHANDAHÅLLNA TILL DIG I BEFINTLIGT TILLGÄNGLIGT SKICK. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, FRÅNSÄGER VI OSS UTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV ALLA SLAG, OAVSETT EXPLICIT ELLER IMPLICIT, RÖRANDE ALLA FRÅGOR, INKLUDERAT GARANTIER OM: (I) SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR EN VISS ANVÄNDNING ELLER ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT, ICKE-INTRÅNG OCH GARANTIER SOM INDIREKT HÄRÖR FRÅN ETT FÖRLOPP AV UTFÖRANDEN ELLER FÖRLOPP AV HANTERING; (II) RESULTAT SOM HÄRLEDS FRÅN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA; (III) OAVSETT OM INNEHÅLLET OCH INNEHÅLLET FRÅN TREDJE MAN ÄR SANT, FULLSTÄNDIGT, KORREKT, ICKE VILSELEDANDE ELLER LÄMPLIGT; OCH (IV) FRÅNVARON AV VIRUS ELLER ANNAN SKADLIG KOD PÅ WEBBPLATSERNA, DESS INNEHÅLL OCH INNEHÅLL FRÅN TREDJE MAN. VI INTYGAR INTE, GÖR NÅGON ÖVERENSKOMMELSE ELLER GER NÅGRA GARANTIER ATT TILLGÅNG TILL WEBBPLATSERNA TILLHANDAHÅLLS UTAN AVBROTT, FELFRITT ELLER SÄKERT.

REFERENS TILL NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST TILLHÖRANDE NÅGON TREDJE MAN UTGÖR ELLER ANTYDER INTE ATT DET GODKÄNNS ELLER REKOMMENDERAS AV OSS. SYNSÄTT ELLER ÅSIKTER AV ANVÄNDARE PÅ WEBBPLATSERNA ANGER ELLER REFLEKTERAR NÖDVÄNDIGTVIS INTE VÅRA SYNSÄTT OCH ÅSIKTER.

14. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

TILL DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER, KOMMER VI, VÅRA NÄRSTÅENDE BOLAG, ELLER VÅRA ELLER DERAS RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, CHEFER, AKTIEÄGARE, LEVERANTÖRER, ANSTÄLLDA, OMBUD, LICENSGIVARE ELLER TREDJE MANS TJÄNSTELEVERANTÖR, EFTERTRÄDARE ELLER FÖRVÄRVARE, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, EXEMPLIFIERANDE, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA ELLER FÖLJANDE SKADOR, INKLUDERANDE FÖRLORAD VINST, FÖRLORAD DATA, FÖRLORAD ANVÄNDNING ELLER FÖRLORAD AFFÄR, SOM PÅ NÅGOT SÄTT KOMMER UR ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR RELATERAT TILL DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSERNA ELLER NÅGOT INNEHÅLL, TJÄNSTER, LÄNKAR ELLER INNEHÅLL FRÅN TREDJE MAN, OAVSETT OM SÅDANA SKADOR ÄR BASERADE PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM VI ELLER NÅGON AV VÅRA NÄRSTÅENDE BOLAG ELLER GÄLLANDE LEVERANTÖRER HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SKADESTÅND (GEMENSAMT, ”EXKLUDERADE SKADESTÅND”). DU BEKRÄFTAR SPECIFIKT OCH ACCEPTERAR ATT VARKEN VI ELLER NÅGOT AV VÅRA NÄRSTÅENDE BOLAG, TJÄNSTELEVERANTÖRER, LICENSGIVARE OCH REPRESENTANTER KOMMER ATT VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA ÄREKRÄNKANDE, STÖTANDE ELLER OLAGLIGT UPPTRÄDANDE HOS NÅGON ANVÄNDARE AV WEBBPLATSERNA. DET HÖGSTA ERSÄTTNINGSBELOPP  VI TAR FÖR NÅGRA ANDRA SKADOR RELATERAT TILL DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA ELLER INNEHÅLLET ELLER TJÄNSTER SOM TILLGÄNGLIGGÖRS PÅ WEBBPLATSERNA KOMMER ATT VARA DEN HÖGSTA SUMMAN AV DET BELOPP DU BETALAT I RELATION TILL DITT ANSPRÅK ELLER $25 USD.

INGET I DETTA AVTAL SKA BEGRÄNSA ELLER EXKLUDERA VÅRT ANSVAR FÖR: (A) BEDRÄGERI ELLER BEDRÄGLIGT VILSELEDANDE; (B) DÖDSFALL ELLER PERSONLIG SKADA ORSAKAD AV FÖRSUMMELSE; ELLER (C) VILKET ANNAT ANSVAR SOM VI INTE KAN EXKLUDERA ELLER BEGRÄNSA ENLIGT LAG.

Internet kan utsättas för säkerhetsintrång. Revlon är inte ansvarig för något som resulterar i skador på någon användares dator från något sådant säkerhetsintrång, eller från några virus, buggar, manipulering, otillåtet ingripande, bedrägeri, fel, underlåtenhet, avbrott, radering, fel, fördröjning i drift eller överföring, datorlinjefel eller någon annat tekniskt eller annat funktionsfel. Du bör också vara medveten om att epost-försändningar över Internet kan vara osäkra och att du bör överväga detta innan du överlämnar någon information till någon annan över internet.

15. Gottgörelse

Till den utsträckning som lagen tillåter, samtycker du till att ersätta och inte hålla oss, våra närstående bolag och våra respektive tjänstemän, chefer, aktieägare, anställda, leverantörer, ombud, licensgivare, Tredjemans-leverantörer, efterträdare, och förvärvare, ansvariga för några anspråk, domar, utslag, förluster, skulder, utgifter, skadestånd, kostnader, böter, påföljder och avgifter (inklusive rimliga ombuds- och expertavgifter och domstolskostnader) (gemensamt, ”Förluster”) uppkomna genom eller i samband med (i) din användning av Webbplatserna, Innehållet eller Innehåll från tredje man annat än då direkt tillåtet i dessa Användarvillkor; (ii) ditt brott mot användarvillkor eller liknande villkor tillhandahållna av Tredjemans-leverantörer med avseende på något Innehåll från tredje man; eller (iii) anspråk uppkomna ur ditt bedrägeri, avsiktliga försummelse, kriminella handlingar eller grov vårdslöshet. Om du orsakar ett tekniskt avbrott på Webbplatserna eller systemen som sänder Webbplatserna till dig eller andra, samtycker du till att vara ansvarig för alla Förluster uppkomna som ett resultat av nämnda avbrott. Denna bestämmelse gäller inte för avsiktliga eller vårdslösa handlingar eller grov oaktsamhet från vår sida. Du kommer att samarbeta så fullständigt och skäligt som krävs i Revlons försvar av något anspråk.

16. Jurisdiktion, tillämplig lag och skiljedom

Tillämplig lag för dessa Användarvillkor och på din användning av Webbplatserna är lagarna i delstaten New York i USA. I den maximala utsträckning det är tillåtet enligt lag, och endast med hänsyn till de tvister eller anspråk som inte är föremål för skiljedom, samtycker du oåterkalleligt till jurisdiktionen hos domstolarna i Manhattan, New York för varje åtgärd eller förfarande uppkomna genom eller relaterade till dessa Användarvillkor.

Du och vi är överens om att: (1) varje anspråk eller tvist (oavsett om det avser kontrakt, förseelse eller annat) som du må ha mot Revlon och/eller dess moderbolag, dotterbolag, närstående bola och deras respektive tjänstemän, chefer och anställda (alla dessa individer och enheter refereras hädanefter samlat till som ”Revlonenheterna”), eller som någon av Revlonenheterna må ha gentemot dig som uppstår ur eller är relaterade till eller på något sätt hör till Webbplatserna eller till den bestämda omfattningen av eller tillämpligheten av detta avtal om skiljeförfarande, kommer att lösas antingen genom slutlig och bindande skiljedom som administreras av American Arbitration Association (det amerikanska skiljedomstolsinstitutet) och kommer att utföras i enlighet med dess regler för konsumentskiljedomsförfarande (”Reglerna”) eller av en enskild åtgärd i domstol för förenklade tvistemål, i vilken anspråket eller tvisten mellan dig och oss inte sammanfogas med någon annan persons anspråk; (2) detta avtal om skiljeförfarande görs i enlighet med en transaktion som inkluderar mellanstatlig handel och ska regleras av den amerikanska lagen Federal Arbitration Act (”FAA”), 9 U.S.C. §§ 1-16; (3) vid de omständigheter som Reglerna föreskriver att personliga förhör kan hållas, ska ett sådant förhör hållas på din begäran i området för din hemstad eller i New York, New York; (4) det ska inte finnas några befogenheter för anspråk att avgöras i grupp eller på representativ basis; skiljedom kan endast avgöra ditt och/eller Revlonenheten i frågas individuella anspråk; skiljedomaren får inte konsolidera eller sammanfoga andra personers eller parters anspråk som kan vara i liknande situation; (5) skiljedomarens beslut kommer att bestå av en skriftlig redogörelse som anger hur varje anspråk är disponerat och ge en kortfattad skriftlig redogörelse av de väsentliga resultaten och slutsatserna som beslutet är baserat på; (6) om du initierar ett skiljeförfarande mot oss är den enda avgift du måste betala $250 USD, alla andra kostnader hänförliga till skiljeförfarandet bärs av oss; (7) om vi initierar ett skiljeförfarande mot dig, kommer vi vara tvungna att betala alla kostnader som är förknippade med förfarandet; och (8) undantaget underavdelning (4) ovan, om någon del av dessa skiljedomsbestämmelser bedöms vara ogiltigt, overkställbart eller olagligt, eller på annat sätt är oförenlig med Reglerna, ska den återstående delen av dessa skiljedomsbestämmelser förbli i kraft och ska tolkas i enlighet med dess villkor som om den ogiltiga, overkställbara, olagliga eller oförenliga bestämmelsen inte fanns häri. I det fall underavdelning (4) finns vara ogiltig, overkställbar eller olaglig ska dessa skiljedomsbestämmelser i sin helhet vara ogiltig, och varken du eller Revlon ska ha någon rätt att avgöra sin dispyt genom skiljedom.

Kontaktinformation till American Arbitration Association såväl som kopior av Reglerna och de relevanta formulären finns tillgängliga på www.adr.org eller genom att ringa American Arbitration Association på +1 (800) 778-7879.

17. Ändringar av dessa Användarvillkor

I den utsträckning som tillämplig lagen tillåter, förbehåller vi oss rätten att efter eget gottfinnande, utföra ändringar, modifieringar, lägga till eller ta bort någon del av dessa Användarvillkor i sin helhet eller delvis, när som helst, genom att publicera de ändrade villkoren på Webbplatserna. Det är ditt ansvar att hålla uppsikt på förändringar som vi gör i dessa Användarvillkor varje gång du använder Webbplatserna eller någon del därutav. Om du ansluter till eller använder Webbplatserna på något sätt efter att Användarvillkoren ändrats kommer du anses ha läst, förstått och ovillkorligen samtyckt och godkänt sådana ändringar. Den mest aktuella versionen av dessa Användarvillkor kommer att finnas tillgänglig på Webbplatserna och kommer att ersätta alla tidigare versioner av dessa Användarvillkor. Inga ändringar av eller avstående från någon del av detta Avtal kommer att ha någon verkan eller effekt om det inte är formellt angivet eller nedskrivet och signerat av en vederbörligen auktoriserad tjänsteman hos Revlon.

18. Hela avtalet

Dessa Användarvillkor och policys eller driftsregler som publicerats på Webbplatserna (men exkluderat de villkor och andra förutsättningar som tillhandahålls av Tredjemans-leverantörer, såsom det är beskrivet i stycket ”Användning av innehåll”) utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss med avseende på föremålet för avtalet och överenskommelsen och ersätter alla, oavsett om de är muntliga eller skrivna, tidigare eller samtidiga kommunikation och förslag mellan parterna med avseende på föremålet för avtalet.

19. Avstående

Inget avtående av oss något från något villkor som anges i dessa Användarvillkor skall utgöra ett ytterligare eller fortsatt avstående från sådant villkor eller tillstånd eller ett avtående från något annat villkor, och underlåtenhet av oss att hävda en rättighet eller bestämmelse enligt dessa Användarvillkor skall inte utgöra ett avstående av sådan rätt eller bestämmelse.

20. Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor av någon anledning anses vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning ogenomförbar ska en sådan bestämmelse anses avskiljbar från dessa villkor och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av någon av de resterande bestämmelserna.

21. Kontakta oss

Om du har några frågor eller kommentarer angående dessa Användarvillkor eller Webbplatserna, vänligen kontakta oss via denna länk eller skriv till oss på:

Revlon – Consumer Information Center

1501 Williamsboro Street

Oxford, North Carolina 27565

U.S.A.

Tack för att du besöker våra Webbplatser.